Voorwaarden Bloemengroeten Florista.
Deze voorwaarden treden in werking per 3 juni 2015.

Contactgegevens

Florista handelend onder de naam: Florista De kracht van bloemen.

Vestigings- & bezoekadres:

Plein 1B, 5251 AS Vlijmen

Telefoonnummer: 073-6898982
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag tot en met vrijdag van 9:00uur tot 19:00uur
Vanaf zaterdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@bloemistvlijmen.nl

KvK-nummer: 51293145
Btw-nummer: NL045982685B01

Herroepingrecht

Voor het hoofdproduct, bloemen en planten, is retourneren niet mogelijk (conform artikel 8.2.d. van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.), omdat deze aan bederf onderhevig zijn.
Voor aanvullende producten die niet aan bederf onderhevig zijn, geldt dat u deze alleen kunt retourneren binnen 14 dagen naar aankoop.
Retourneren dient te geschieden conform artikel 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Aanvullende instructies voor retourneren: een aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. Verstuur het alstublieft in beschermende verpakking. Vermeld indien mogelijk het ordernummer. Dit bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de bestelling.

Bevestiging bestellen

Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

Bezorgadres

De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen

Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren

Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

Overmacht

Florista is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Florista de verplichtingen opschorten.

Levering

Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Klachtenprocedure

Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij ons in de winkel.

Garantie

Florista  biedt de consument op het geleverde 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie.
Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij ons in de winkel.

Betalen

Bestelling via de elektronische weg kunnen als volgt worden betaald:
iDEAL en Creditcard.

Intellectueel eigendom

Alle door Florista afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Florista en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Florista